Medezeggenschapsraad

Daltonschool Poeldijk en Daltonschool Honselersdijk hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een meer formele functie en is de schakel tussen het bevoegd gezag (het schoolbestuur), de school en ouders.
De MR bestaat uit twee ouders per locatie en van iedere locatie een personeelslid. In geval van stemming brengen de ouders van een locatie samen een stem uit. Beide personeelsleden brengen een eigen stem uit. Zo is er een gelijkwaardige verdeling van stemmen per locatie en tussen ouder/personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad is bevoegd alle zaken die de school aangaan te bespreken met het bevoegd gezag. Het reglement voorziet in die bevoegdheden. Zo zijn er zaken waarin de MR adviesrecht heeft, en voor bepaalde voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag heeft de raad zelfs instemmingsrecht. De MR vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar en de notulen zijn op te vragen via mr@odschool.nl . Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen als u vragen of opmerkingen hebt.

 

Op dit moment hebben de volgende ouders en personeelsleden zitting in de MR:

 

Kamal el Mehjari 

Ouder van de locatie Poeldijk 

Simone Kester-Schalke

Ouder van de locatie Poeldijk

Suzanne Gram    

Leerkracht van de locatie Poeldijk

 

 

Maurice de Bruijn         

Ouder van de locatie Honselersdijk (voorzitter)

Monique Keijers                  

Ouder van de locatie Honselersdijk 

Naomi Esser                 

Leerkracht van de locatie Honselersdijk

                   
De medezeggenschapsraden van de scholen die vallen onder de Stichting Openbaar Onderwijs Westland komen regelmatig bijeen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school zijn een ouder- en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR. Zaken die alle Westlandse openbare basisscholen betreffen, worden in de GMR besproken. De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

 

Momenteel bestaat de afvaardiging vanuit onze school in de GMR uit:

 

Maurice de Bruijn       

 Ouder van de locatie Honselersdijk

Suzanne Gram 

 Namens de leerkrachten